O rondanén'na bjanca njgra e znéla / ch'a t'gir al mónd par costruìrt al nì / par ti che téra éla la pu béla? / parchè la vris andär a vèddor mi. / Mo l'è Pärma ch'l'è speciäla / pjén'na äd vióli profumädi / e l'è tanta muzicäla / da fär tutti un po' cantär. / Int’il gróndi cuànd a pióva / l’àcua t‘ f a la sérenäda / e in-t-il tòrri traforädi / dvénta muzica anca al vént. /O lezgnolén ch’a t’ gh’é la góla dòra / indo ät imparé a cantär csi bén? / Al to gorghègg da ‘dentor tutti al fóra / e il coppiètti alóra is fan l’océn. / J’ò imparé a stär su ‘na pianta / cla se spécia in-t-un laghètt / indo gh’é un izolètta / con di ciggn bianch e morètt. / Tutt il siri là sentiva / i béj cant ädla coräla / e ’l me cór picén al capiva / che csì sól a s’ pól cantär.


sabato 13 dicembre 2008

IL PONTURÉN'NI ÄD BATISTÉN PICÉN -4-

ÈMMA PÈRS LA FERMÄDA D'AL TÀV - A j'ò ciapè un Tàvor par chjetärom, dopa aver savù che doménica pasarà in stasjón al primm Tàv, al tréno ädla älta velocitè, partì da Milàn e dirét a Bològgna, sénsa farmäros gnànca un minudén a Pärma. Invéci, pu avànti, i faràn 'na fermäda äd méz a Rèzz. Che ràbia ragàs! Mi a gh'son restè mäl bombén. Al säva da témp ch'la sarìss fnìda acsì, mo tuti il vòlti ch'agh'péns a'm zgàgn 'dla gràn rabja l'istés. Mi a j'ò mìga capì. Pärma l'è o no 'na capitäla, l'è o no la séde ädl'Efsa, l'agensìa evropèjja ädl'alimentasjón, l'è o no pu importànta äd Rèzz? Ragàs, ìv capì? Cuadrònja! Mo propri lì i andràn a fär la fermäda "Medio Padana"? A m'la va mìga zò. A capìss ch'l'è 'na stòrja vécia (j'àn decìs tut cuand mi éra un putinén) e ch'l'è mìga demérit äd Vignäli, né d'Ubäldi, mo sjòr...a Rèzz... Da Milàn a Bològgna, e i's férmon a Rèzz! Mo l'éra Pärma la séde naturäla! Il sàn ànca i putén. J m'àn dit che alòra al sìnndich l'éra Stévon Lavagètt e ch'al sarìss stè lu a cavär zò il bräghi dednàns a Pròdi ch'al vräva la fermäda a Cuadronja. Mi 'n gh'éra mìga e a'n so mìga co' dìr. Adésa par mi la sarà 'na gran deluzjón vèddor bziär via la "Frissa ròssa" sénsa farmäros gnànca a tirär su un pramzàn. Pärma la vól la Metropolitàna, cmé 'na gran citè, e po l'à perdù la fermäda d'al Tav. 'N'umiljasjón ragàs! Mi a vagh a tór n'ätor Tàvor.
(Nelle foto, dall'alto: 1) Batistén Picén /by Sylvia Massera ©; 2) La "Freccia Rossa" dell'alta velocità)

Nessun commento: