O rondanén'na bjanca njgra e znéla / ch'a t'gir al mónd par costruìrt al nì / par ti che téra éla la pu béla? / parchè la vris andär a vèddor mi. / Mo l'è Pärma ch'l'è speciäla / pjén'na äd vióli profumädi / e l'è tanta muzicäla / da fär tutti un po' cantär. / Int’il gróndi cuànd a pióva / l’àcua t‘ f a la sérenäda / e in-t-il tòrri traforädi / dvénta muzica anca al vént. /O lezgnolén ch’a t’ gh’é la góla dòra / indo ät imparé a cantär csi bén? / Al to gorghègg da ‘dentor tutti al fóra / e il coppiètti alóra is fan l’océn. / J’ò imparé a stär su ‘na pianta / cla se spécia in-t-un laghètt / indo gh’é un izolètta / con di ciggn bianch e morètt. / Tutt il siri là sentiva / i béj cant ädla coräla / e ’l me cór picén al capiva / che csì sól a s’ pól cantär.


mercoledì 17 dicembre 2008

Il ponturen'ni ad Batistén Picén -5-

BÓN NADÄL A TUTT I PRAMZÀN
Bón Nadäl aj pramzàn dal sas (mo a gh'n'è restè cuälcdón?)
Bón Nadäl al sìndicch (Pedrén, la farät dabón la Metropolitàna?)
Bón Nadäl aj pramzàn ch'j é'n restè sénsa lavór (con la sperànsa ch'al càton)
Bón Nadäl aj negosiànt 'dla Giära ch'j'é'n restè sénsa cliént
Bon Nadäl aj polìttich (pensì ala génta, mìga al partì)
Bon Nadäl a còjj dal kebàb (cuànd impararì a fär j anolén?)
Bon Nadäl a còjj dal rugby (ch'j'é'n restè in sostànsa sénsa camp sportìv)
Bon Nadäl aj pramzàn dedlà da l'àcua (tgnì dur, ragàs)
Bon Nadäl aj zugadór dal Pärma (andì in A, mo con la màja crozäda)
Bon Nadäl a còjj ch'j'é'n stè ruvinè dal crac 'dla Parmalat
Bon Nadäl a tutti il rezdóri (mo insgnì cuälccoslén'na al ragasén'ni)
Bon Nadäl a còjj ch'a va in-t-j pälc dal Régio e ch'i 'n capìsson njént äd lirica
Bon Nadäl aj ragàs 'dla movìda (mo piantìla äd fär cazén)
Bon Nadäl a còjj chi ténon in pe al djalètt (Malètt e i so amìgh)
Bon Nadäl ala stàmpa (mo ch'la conta cuälca bàla in méno...)
Bon Nadäl aj sjòr e aj povrètt (mo äd povrètt a gh'n'è sémpor äd pu)
Bon Nadäl al Vèsscov (lu l'è modnéz mo al me sta simpàtich bombén)
Bon Nadäl aj arzàn (cuànd j stàn a ca sòvva)
Bon Nadäl a còjj äd Colècc' (ìv fnì äd fär bùjja pr'un parchègg'?)
Bon Nadäl aj candidè dilj elesjón provinciäli (ch'a vénsa al pu onést)
Bon Nadäl a Lucaréli grànd (l'è óra ch'al fàga socuànt goll ànca sénsa i rigór)

Nessun commento: